Del 9 al 13 de juliol es celebrarà al nostre municipi la vuitena edició del curs de direcció Ciutat de Godella, una formació que pretén posar a l’abast dels músics l’oportunitat d’adquirir les eines necessàries per enfrontar-se a la direcció dels distints tipus de cors, al mateix temps que serveix per crear un punt de trobada i d’intercanvi coral.

El curs es dividirà en dos nivells. El primer d’ells, pensat per a principiants en la direcció coral o persones amb poca experiència, estarà dirigit per Mònica Perales i Massana. I el segon, enfocat a directors de cor amb experiència, serà impartit pel director del Cor del Casino Musical de Godella, Josep R. Gil-Tàrrega. A més, hi haurà altres dos opcions: l’alumnat oient, que podrà assistir a totes les sessions però no a la realització de la part pràctica, i el cor pilot, cantaires amb solvent lectura que reforçaran el treball del nivell 2.

El curs tractarà els següents continguts: tècnica de direcció, pràctiques de direcció, anàlisi, descoberta de repertori, sensibilització auditiva. El preu serà de 150€ per als socis del Casino Musical de Godella, i 170€ per a la resta de persones. Assistir com a alumnat oient tindrà un preu de 75€, i com a oients del curs pilot 5€ (els membres del cor del Casino estan exemptes).

Per a més informació, podeu contactar amb la gestió cultural del Casino Musical de Godella a través del telèfon 963900787, o escriure al mail cmusicalgodella@hotmail.com

Per fer la inscripció, has de descarregar i reomplir el tríptic adjunt, pagar les taxes i enviar-lo, juntament amb el justificant de pagament al correu anteriorment indicat.

DESCARREGA EL TRÍPTIC PER A LA INSCRIPCIÓ


Del 9 al 13 de julio, Josep R. Gil-Tàrrega i Mònica Perales impartirán el VIII curso de dirección Ciudad de Godella

Del 9 al 13 de julio se celebrará en nuestro municipio la octava edición del curso de dirección Ciudad de Godella, una formación que pretende poner al alcance de los músicos la oportunidad de adquirir las herramientas necesarias para enfrentarse a la dirección de los distintos tipos de coros, al mismo tiempo que sirve para crear un punto de encuentro y de intercambio coral.

El curso se dividirá en dos niveles. El primero de ellos, pensado para principiantes en la dirección coral o personas con poca experiencia, estará dirigido por Mònica Perales Massana. Y el segundo, enfocado a directores de coro con experiencia, será impartido por el director del Coro del Casino Musical de Godella, Josep R. Gil-Tàrrega. Además, habrá otras dos opciones: el alumnado oyente, que podrá asistir a todas las sesiones, pero no a la realización de la parte práctica, y el coro piloto, cantantes con solvente lectura que reforzarán el trabajo del nivel 2.

El curso tratará los siguientes contenidos: técnica de dirección, prácticas de dirección, análisis, descubrimiento de repertorio, sensibilización auditiva. El precio será de 150€ para los socios del Casino Musical de Godella, y 170€ para el resto de personas. Asistir como alumnado oyente tendrá un precio de 75€, y como oyentes del curso piloto 5€ (los miembros del coro del Casino están exentas).

Para mayor información, podéis contactar con la gestión cultural del Casino Musical de Godella a través del teléfono 963900787, o escribir al mail cmusicalgodella@hotmail.com

Para hacer la inscripción, tienes que descargar y rellenar el tríptico adjunto, pagar las tasas y enviarlo, junto con el justificante de pago al correo anteriormente indicado.

DESCARGA EL TRÍPTICO PARA LA INSCRIPCIÓN